Zpracování a ochrana osobních údajů

 

Pokud jste naším zákazníkem, odběratelem novinek nebo návštěvníkem webu, svěřujete nám své osobní údaje. My zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se, prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).

Kdo je správce?


Jsme obchodní společnost KangenCZ s.r.o. se sídlem Pod Vinicí 2840, 530 02 Pardubice, která provozuje webové stránky www.kangencz.cz

Vaše osobní údaje zpracováváme jako správce, tj. určujeme, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybíráme případné další zpracovatele, kteří nám se zpracováním budou pomáhat.

Kontaktní údaje


Pokud se na nás budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete nás kontaktovat na tel. čísle +420 777 773 245, nebo na e-mail: info@kangencz.cz

Prohlašujeme


Prohlašujeme, že jako správce vašich osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:

 • budeme zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu,

 • plníme dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů,

 • umožníme vám a budeme vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

Rozsah osobních údajů a účely zpracování


Zpracováváme osobní údaje, které nám svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

 • Poskytování služeb a plnění smlouvy

  vaše osobní údaje v rozsahu: fakturační údaje, e-mail, telefon, případně korespondenční adresu nezbytně potřebujeme k plnění obchodních podmínek (k vytváření smluv k zakázkám které vám zprostředkováváme)

 • Vedení účetnictví

  Jste-li zákazníky, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.

 • Marketing – zasílání newsletterů

  Vaše osobní údaje (e-mail a jméno), pohlaví, na co klikáte v e-mailu a kdy je nejčastěji otevíráte, využíváme za účelem přímého marketingu – zasílání obchodních sdělení. Jste-li naším zákazníkem, děláme tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládáme, že vás naše novinky zajímají, a to po dobu 5 let od poslední objednávky.

Pokud nejste naším zákazníkem, zasíláme vám newslettery jen na základě vašeho souhlasu, po dobu 5 let od udělení.

Pokud narazíme na zajímavou tvorbu někoho dalšího, rádi vám jeho práci v e-mailu doporučíme. V obou případech můžete tento souhlas odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

 • Fotografie a dokumenty na webu

  Na našem webu vytváříme registrovaným zájemcům o zakázky specifické profily. Tyto profily obsahují fotografie a upravené dokumenty, na kterých není zřetelné IČO ani jiné osobní údaje. Všechny takové fotografie a dokumenty nám registrovaní zájemci zasílají ve zvláštním emailu se souhlasem, že je můžeme vystavovat na našem webu. Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak.

Cookies


Při procházení našich webových stránek zaznamenáváme vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věříme, že díky tomu vám můžeme nabídnout ještě lepší služby. Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě vašeho souhlasu.

Naše webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači v internetovém prohlížeči zakázat.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů


Chráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Chráníme je, jako kdyby byly naše vlastní. Přijali jsme a udržujeme veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

Předání osobních údajů třetím osobám

 

Většinu zpracovatelských operací zvládáme sami a nepotřebujeme k nim 3. strany. Pro zajištění některých konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, kteří se na dané zpracování specializují a jsou v souladu s GDPR. V tuto chvíli je to jen naše účetní firma.

Předávání dat mimo Evropskou unii

 

Data zpracováváme výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

 

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: info@kangencz.cz

Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.

Díky právu na přístup nás můžete kdykoli vyzvat a my vám doložíme ve lhůtě 30 dní, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a proč. Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesl námitku proti zpracování.

Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)

Právo na výmaz (být zapomenut)Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechceme na vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymažeme veškeré vaše osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 30 dní.

V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností, např. musíme evidovat vystavené daňové doklady po dobu, stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budeme informovat na e-mail.

 

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů

 

Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme moc rádi, pokud nejprve budete o tomto podezření informovat nás, abychom s tím mohli něco udělat a případné pochybení napravit.

Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení

 

E-maily s inspirací, články či produkty a službami vám zasíláme, jste-li náš zákazník, na základě našeho oprávněného zájmu.

Pokud zákazníkem ještě nejste, posíláme vám je jen na základě vašeho souhlasu. V obou případech můžete ukončit odběr našich e-mailů stisknutím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

Mlčenlivost

 

Dovolujeme si Vás ujistit, že naši spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

 

Akce

 

Pořadatel zpracovává některé osobní údaje návštěvníků jakožto správce osobních údajů ve smyslu čl. 4 odst. 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, tzv. Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“). Komplexní informace o zpracování osobních údajů v rámci všech veřejně pořádaných akcí organizovaných a ve spolupráci s neziskovou organizací Skoola Vědomí Života z.s. ve smyslu čl. 13 Nařízení, včetně informace o účelu jednotlivých činností zpracování, jejich právních základech, příjemcích údajů a právech návštěvníka jakožto subjektu údajů jsou uvedeny na https://www.kangencz.cz/gdpr/ a v místě konání festivalu.

Vstupem do prostoru všech veřejně pořádaných akcí organizovaných a ve spolupráci s neziskovou organizací Skoola Vědomí Života z.s. návštěvníci souhlasí, bez dalšího upozornění, s bezplatným využitím svého obrazu nebo podobizny jako součásti jakéhokoliv obrazového záznamu, přenosu či produkce všech veřejně pořádaných akcí organizovaných a ve spolupráci s neziskovou organizací Skoola Vědomí Života z.s. pro komerční nebo propagační účely ve smyslu § 84 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen “občanský zákoník”), a to v rámci zobrazení celé nebo části všech veřejně pořádaných akcí organizovaných a ve spolupráci s neziskovou organizací Skoola Vědomí Života z.s. pořadatelem a/nebo jeho smluvními partnery. Souhlas s využitím obrazu nebo podobizny dle tohoto ustanovení je návštěvníky pořadateli a jeho smluvním partnerům udělován na dobu neurčitou, přičemž návštěvník je oprávněn tento souhlas odvolat, přičemž neodůvodňuje-li toto odvolání podstatná změna okolností nebo jiný rozumný důvod, odpovídá návštěvník pořadateli ve smyslu § 87 odst. 2 občanského zákoníku za škodu, která mu v důsledku odvolání souhlasu vznikne. Zpracování osobních údajů v rámci používání obrazových záznamů návštěvníků se řídí informací o zpracování osobních údajů dle předchozího odstavce.

Návštěvníci všech veřejně pořádaných akcí organizovaných a ve spolupráci s neziskovou organizací Skoola Vědomí Života z.s. dále berou na vědomí, že v areálu všech veřejně pořádaných akcí organizovaných a ve spolupráci s neziskovou organizací Skoola Vědomí Života z.s. mohou být pořizovány zvukové a/nebo obrazové záznamy pro účely tiskového, rozhlasového, televizního nebo obdobného zpravodajství. Návštěvníci berou na vědomí, že k pořizování těchto záznamů není ve smyslu § 89 občanského zákoníku zapotřebí jejich souhlasu, jsou-li tyto záznamy použity přiměřeným způsobem a není-li toto použití v rozporu s jejich oprávněnými zájmy.

 

Tyto zásady zpracování osobních údajů jsou platné od 1.7.2020

Podmínky zajištění vstupenky nebo vstupenek prostřednictvím distančního depozitu

 

Pro registrované zájemce o účast na SETKÁNÍ S PROF. ING. PETEREM STAŇKEM, CSc., uskutečňovaného KangenCZ s.r.o., Pod Vinicí 2840, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, IČ 09087443 kteří nemohou zakoupit vstupenku v našich předprodejích v Pardubicích, uvádíme podrobné Podmínky zajištění vstupenky nebo vstupenek prostřednictvím distančního depozitu ve čtyřech krocích. Prosíme, věnujte jim náležitou pozornost. Pro vaši potřebu a Vaše případné dotazy jsou zřízeny informační linky na číslech +420 777 777 732 (síť Vodafone) a  +420 777 777 689 (síť T-Mobile), a to v pracovních dnech od 1000 do 1800 hodin. Tyto Podmínky zajištění vstupenky nebo vstupenek prostřednictvím distančního depozitu budou ve formátu PDF zaslány zájemci pořadatelem SETKÁNÍ S PROF. ING. PETEREM STAŇKEM, CSc.

 1. krok

Registraci provedete odesláním požadavku na počet vstupenek na e-mail: share@joza.cz. Registrovanému zájemci bude nejpozději do sedmi dnů od registrace předepsanou formou, sdělen prostřednictvím jím uvedeného kontaktního e-mailu variabilní symbol – devítimístné nebo desetimístné číslo ve tvaru XXDDEVNUMY, ve kterém XX znamená počet registrovaných vstupenek, DD znamená den konání SETKÁNÍ S PROF. ING. PETEREM STAŇKEM, CSc., EV znamená hodinu konání, NUM znamená pořadové číslo registrace a Y představuje kontrolní číslo.

 1. krok

Registrovaný zájemce provede do deseti dnů (pokud zbývá méně než deset dnů do konání registrovaného termínu konání SETKÁNÍ S PROF. ING. PETEREM STAŇKEM, CSc., pak bezodkladně) od obdržení variabilního symbolu (devítimístného nebo desetimístného čísla) vklad finančních prostředků odpovídajících hodnotě požadavku na vstupenku nebo vstupenky (vynásobte XX (počet registrací) a částku XXX,- Kč) na zvlášť k tomuto účelu zřízený depozitní účet, vedený u Fio banky, a.s., IČ 61858374, číslo účtu: 3683683683/2010 (IBAN: CZ78201000000003683683683, BIC: FIOBCZPPXXX). Vklad se vždy provádí bankovním převodem, nikoliv jako vklad provedený třetí osobou na pokladně pobočky Fio banky, a.s., nikoliv prostřednictvím poštovní poukázky typu A (z důvodu možnosti odvolání vkladu registrovaným zájemcem podle 3. kroku a následné refundace deponované částky). Pro vklad vždy použijte devítimístné nebo desetimístné číslo (vysvětleno v 1. kroku) jako variabilní symbol převodu.  Vklad na depozitní účet není koupí vstupenky, ale její koupi umožnuje způsobem popsaným ve 4. kroku. Vkladatel v celém rozsahu potvrzuje způsob, kterým se za stanovených, a zájemci tímto sdělených, podmínek stávají deponované finanční prostředky vlastnictvím pořadatele. Vkladem na depozitní účet zájemce vyjadřuje bezvýhradný souhlas s Podmínkami zajištění vstupenky nebo vstupenek prostřednictvím distančního depozitu, ve všech jejich částech a ustanoveních.

 1. krok

Nejpozději do sedmi dnů od připsání vkladu dle 2. kroku na depozitní účet bude registrovanému zájemci, který předepsaným způsobem deponoval finanční prostředky, zaslán na jím uvedený e-mail dvanáctimístný originální kód nebo kódy, skládající se z číslic a písmen (alfanumerický kód) ve tvaru MMDDEVXXXXXX, kde MM znamená měsíc konání SETKÁNÍ S PROF. ING. PETEREM STAŇKEM, CSc., DD znamená den konání, EV znamená hodinu konání a XXXXXX představuje nezaměnitelnou a neopakovatelnou kombinaci číslic a písmen definující Váš nárok na vstupenku. Počet kódů, které budou registrovanému zájemci zaslány, vždy odpovídá počtu požadovaných registrovaných vstupenek v deponované hodnotě požadavku. Za jeden každý takový kód bude v době konání SETKÁNÍ S PROF. ING. PETEREM STAŇKEM, CSc. vydána zájemci nebo doručiteli kódu vstupenka. Uchovejte, prosíme, své kódy v naprosté tajnosti. Odpovídáte za jejich prozrazení a možné následné zneužití. Nejpozději 30 dnů před registrovaným dnem a časem konání SETKÁNÍ S PROF. ING. PETEREM STAŇKEM, CSc. je možné depozit odvolat prostřednictví požadavku zaslaného e-mailem. Právní účinky odvolání nastávají okamžikem potvrzení tohoto požadavku. Následně jsou v takovém případě deponované finanční prostředky bezodkladně vráceny na bankovní účet, ze kterého byly poukázány. Ve zcela mimořádných případech (onemocnění, ošetřovaní člena rodiny, úmrtí v rodině apod.), které je však nutno formálně doložit (např. naskenovat potvrzení a poslat e-mailem pořadateli) je možné depozit odvolat nejpozději do deseti dnů před registrovaným dnem konání SETKÁNÍ S PROF. ING. PETEREM STAŇKEM, CSc.

 1. krok

Registrovaný zájemce, který deponoval příslušnou hodnotu požadavku, si sdělením kódu nebo kódů k tomuto účelu pořadatelem určeným a viditelně označeným osobám vyzvedne vstupenku nebo vstupenky, a to na místě konání SETKÁNÍ S PROF. ING. PETEREM STAŇKEM, CSc., nejpozději však do začátku SETKÁNÍ S PROF. ING. PETEREM STAŇKEM, CSc. Okamžik výměny kódu za vstupenku je okamžikem koupě vstupenky. Zájemce tímto okamžikem kupuje vstupenku za jím deponované finanční prostředky dle 2. kroku a pořadatel SETKÁNÍ S PROF. ING. PETEREM STAŇKEM, CSc. se stává bez dalšího vlastníkem těchto deponovaných finančních prostředků v úplné výši. Vstupenka je dokladem o všech částech uskutečněné transakce. Koupí vstupenky zájemce stvrzuje svou bezvýhradnou vůli takovým způsobem vstupenku koupit.  Nemůže –li se nebo nechce –li se zájemce dostavit, je oprávněn sdělit (prodat, darovat, apod.) kód jakékoliv jiné osobě. Tato osoba – doručitel – se pak místo něj může SETKÁNÍ S PROF. ING. PETEREM STAŇKEM, CSc. zúčastnit tak, jako by se ho zúčastnil zájemce a vstupuje do práv a povinností zájemce v celém rozsahu. Pro takový případ vždy platí, že zájemce, který předal kód, nemůže jakkoliv nárokovat vrácení peněz z depozitu, neboť okamžikem výměny kódu za vstupenku doručitelem se pořadatel akce stal vlastníkem zájemcem deponovaných finančních prostředků. Pokud zájemce, který před tím neodvolal depozit, nebo doručitel, nesdělí kód pořadateli do začátku registrovaného termínu SETKÁNÍ S PROF. ING. PETEREM STAŇKEM, CSc. (nedostaví se), má se vždy za to, že okamžikem začátku registrovaného termínu SETKÁNÍ S PROF. ING. PETEREM STAŇKEM, CSc. vstupenku zakoupil bez osobní účasti a pořadatel se stává vlastníkem takovým zájemcem deponovaných finančních prostředků. Sken vstupenky nebo vstupenek, označených znehodnocovadlem, kterým se vstupenka označuje při vstupu do prostor konání SETKÁNÍ S PROF. ING. PETEREM STAŇKEM, CSc., budou zaslány na e-mail takového zájemce do deseti dnů od konání SETKÁNÍ S PROF. ING. PETEREM STAŇKEM, CSc. Registrovaný zájemce nebo doručitel volí dopravu na místo konání SETKÁNÍ S PROF. ING. PETEREM STAŇKEM, CSc. tak, aby počasí, překážky v dopravě, zpoždění vlaků či jiných dopravních prostředků, neznemožnily jeho účast na SETKÁNÍ S PROF. ING. PETEREM STAŇKEM, CSc..

Prosíme, plánujte dopravu s dostatečnou rezervou.

 

KangenCZ s.r.o., IČ 09087443, DIČ CZ09087443, Pod Vinicí 2840, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

V Pardubicích, dne 27. 03. 2023

Translate »